Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier op deze verlaten plek zal u van lieverlede zoozeer gaan drukken, dat gij naar afleiding rond zult zien met den dorst van een naar water snakkend woestijnreiziger ; en waar zult gij iets vinden, dat uwe gedachten eenig voedsel verstrekken kan ? Zeer zeker niet in uwe naaste omgeving. In de koorts uwer verveling — en deze wordt eene marteling voor een schranderen geest, zult gij onrechtvaardig worden en het uw echtgenoot als eene misdaad toerekenen dat hij ooit zulk een offer van u aannam, en dag voor dag zal de kloof, die eerst slechts een onschuldig misverstand tusschen u beiden scheen, wijder en wijder worden, tot gij elkaar zult vloeken om den waanzin elkander ooit te hebben bemind, daar waar alles u tegen een dergelijk gevoel had behooren te waarschuwen : opvoeding, rassenhaat, verschil van ontwikkeling, alles, alles."

De jonge vrouw was zeer bleek geworden en de oogen, die zij op haar bezoeker gevestigd hield, schoten vlammen. Wat haar het meest griefde in zijne woorden, het was dat hare ziel er onmogelijk de waarschijnlijkheid van kon loochenen. Tot daartoe had zij zich niet afgevraagd wat het verdere leven op deze eenzame plek haar brengen zou. Zij wasmeesteresse geworden over eene vriendelijke, zoo dan al niet fraaie woning; haar man aanbad haar ;

Sluiten