Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog wel met het doel den machtigen Arabier gunstig voor zijne geloofsgenooten te stemmen, en hem ter dood te brengen voor hetgeen hoogstens eene onvoorzichtigheid mocht heeten, is afschuwelijk onrechtvaardig en onmenschelijk geweest."

„Mag ik vragen of gijzelve deze verklaring van zijn gedrag hebt gevonden ?" vroeg de Boer ietwat spottend.

„Neen, ik las de gansche geschiedenis in een onzer grootste bladen."

„Dat zijne bevelen en „inlichtingen" van de regeering ontvangen had. Ik zal u echter de ware toedracht der zaak mededeelen, en opdat gij niet twijfelen zoudt aan de waarheid van wat ik u vertellen ga, begin ik met te zeggen dat drie onzer voornaamste staatslieden uit Pretoria zich naar de plek zelve begaven, met geen ander doel dan het gebeurde nauwkeurig na te gaan, zóó ernstig kwam het voorval ons Boeren voor. Zoo gij dat verkiest, zal ik u hunne namen noemen en kunt gij hun schriftelijk om nadere bijzonderheden vragen. Weet gij wat zij zonder eenige inspanning van tal van ooggetuigen van verschillend ras vernamen ? Dat Stokes kisten vol geweren uit Engeland meegebracht had — zij hebben ze nog met eigen oogen gezien, en dat de ellendeling ze voor eigen rekening hier en daar aan de Arabische

Sluiten