Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk vermogen aan te hebben besteed, aan België schenken wil, om zijn rijk de prachtigste bronnen van inkomsten en nieuwe wegen van uitvoer te openen. Ziedaar het gansche fraaie plan, dat de vrome Stokes verwezenlijken moest, en waardoor hij, ware het geslaagd, zeer zeker als pair van Engeland en schatrijk zou gestorven zijn ; want die enkele geweertjes, door hem, buiten Engeland's weten, verkocht aan lieden, die morgen de bitterste vijanden der Britten konden zijn, waren slechts appeltjes voor den dorst, en al had men het ook ooit te Londen vernomen, zou men, ter wille van zijn stilzwijgen, wel wat door de vingers hebben gezien. Wie dat niet deed, was de moedige kapitein Lothaire, die den schelm op heeterdaad betrapt hebbende, korte wetten met hem maakte."

De jonge vrouw moest bij zichzelve erkennen dat alles nu een heel ander aanschijn verkreeg ; maar zij wilde zich niet openlijk gewonnen geven en hernam kortaf:

„Lothaire moet een persoonlijken haat hebben gekoesterd tegen den ongelukkigen man, en zal eenvoudig gevreesd hebben dat geen rechtbank ter wereld hem veroordeelen zou. Waarom anders vroeg hij niet om nadere bevelen uit Brussel. De telegraafkabel kon hem spoedig genoeg hebben gezegd wat te doen."

„Gij herinnert mij waarlijk aan het verhaal

Sluiten