Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

half tot puin vervallen gedenkteekenen, dan monumenten op het voor altijd gesloten graf van het verleden. Waar is het Frankrijk van Napoleon, het Spanje van Karei V ? Alles verdwijnt wat het vuur des hemels wilde rooven, dat wil zeggen wat qrooter wilde zijn dan God zelf. Engeland wacht nog grooter vernedering dan die allen, want het was schuldiger dan zij; het beging al zijne ongerechtigheden onder het masker van vroomheid. Het zond, als eerste veroveraars van nieuwe landstreken, geen soldaten maar Evangelisten uit, en de goedgeloovige lieden ontsloten hun, zonder argwraan, huis en hart, om later met bloedige tranen hunne gastvrijheid te beweenen. Ja, Engeland zal vallen, het zal verdwijnen, het kan niet anders, de Heer brengt geen verandering in de wetten door Hemzelf gemaakt."

Voort hotste de wagen, langzaam voort, zonder dat Eleanor meer een enkel woord uitte. Was zij overtuigd geworden door 's grijsaards taal, of achtte zij het beneden zich hem langer tegen te spreken ? Elisabeth wist het niet te zeggen ; maar vreezende dat de jonge vrouw zich ongelukkig mocht gevoelen op dat oogenblik, haalde zij een korf met vruchten te voorschijn en reikte een der schoonste druiventrossen aan hare schoondochter, die haar met een moedig glimlachje voor haar goedheid dankte.

Sluiten