Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdenken kan, Jack, hoe beschouwt gij iets dergelijks ?"

>>Hm! Wat zal ik zeggen? De wetten der politiek spreken niet van eergevoel; maar ik zou mij liever laten doodhongeren dan den post aan te nemen van zoo'n aartshuichelaar."

,,En is vader even goed op de hoogte van deze zaak als gij ?"

„Natuurlijk! Welke Engelschman in ZuidAfrika zou daarvan niet alles afweten ? Wij spraken daarover juist nog met Cunningham."

,,En toch ontving hij die ellendelingen bij zich !"

,,\ ader zal daarvoor zeer zeker zijn gegronde redenen hebben; gij weet, zijn levensdroom, heel zijn streven is dat Engeland hier binnenkort heer en meester zal zijn, en om dat doel te bereiken, zou hij zich van alle hem ten dienste staande werktuigen bedienen, de kwade zoowel als de goede. Hij is daaromtrent geheel en al als het eenige wezen, voor wien hij eerbied koestert, al moge die bewondering bij oogenblikken ook doormengd zijn van haat."

„Wien bedoelt gij ?"

,,Cecil Rhodestan. Het is waar ook, hebt gij reeds gehoord dat wij hem morgen hier verwachten, en dat voor eenige dagen nog wel ?"

,,Neen, ik wist er niets van," Eleanor's stem klonk ijskoud ; maar in haar oog flikkerde een

Sluiten