Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik ben overtuigd dat dit in uw oog ook het geval is met de Roeren ; van nabij zullen zij een geheel anderen indruk op u maken dan van verre."

De arme vrouw huiverde onder de duivelsche juistheid van zijn doorzicht; doch minder dan ooit wilde zij zich gewonnen geven, en het schoone hoofd met uitdagende beweging achterover werpend, vroeg zij :

„Gelooft gij aan de leer der Onfeilbaarheid, mijnheer ?"

„Zeer zeker waar het de onfeilbaarheid van Paus Cecil's menschenkennis geldt," antwoordde de avonturier met eene flikkering van genoegen in de oogen, zoozeer verheugde het hem zich te kunnen meten met iemand, die geest en moed genoeg bezat om hem te weêrstaan.

„Zoo gij u wilt overtuigen voor eenmaal toch te hebben gedwaald," hernam zij hooghartig : „dan verzoek ik u slechts een uwer.... agenten te belasten met het nagaan van mijn leven onder de Boeren. Alleen de, trouwens verdichte, tijding dat mijn vader ziek was bracht mij hierheen ; maar morgen vertrek ik weder huiswaarts, overgelukkig het leven daarginds opnieuw te beginnen."

Zij was volkomen oprecht onder het uiten dier woorden. Een bijna smartelijk verlangen verhief zich op dat oogenblik in haar binnenste

Sluiten