Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verven. Het schijnt dat gij wel degelijk nu en dan eenige verstrooiing geniet. Nog kort geleden, immers, woondet gij een zilveren bruiloft bij?"

De jonge vrouw knikte toestemmend. Zij was boos op hem, en de merkbare ironie, waarmede deze woorden waren geuit; boos ook op zichzelve dat zij zich op dat oogenblik schaamde over het gezelschap, waarin zij op dat feest verkeerd had. lieden, zij wist het toch, die wat goedheid en adeldom van ziel betrof, zonder uitzondering hoog boven Cecil Rhodestan verheven stonden.

„Het moet heel belangwekkend zijn voor eene Engelsche van dergelijke . . . plechtigheden getuige te zijn. De hoofdschotels bestaan waarschijnlijk uit verschillende koeksoorten. Ik wilde wel eens een der menu's zien."

„Ongelukkig voor u kan ik daaromtrent uw verlangen niet bevredigen, mijnheer," antwoordde Eleanor, wie de verontwaardiging over zijne onbeschaamdheid hare tegenwoordigheid van geest hergaf: „Onder de zonen der Transvaal, die ik persoonlijk leerde kennen, was een menu eene ongekende weelde. Bedenk toch, mijnheer, het is de beschaafde wereld, die het monopolie heeft van die kaarten, waarop men zoo naarstig berekent voor welken spijs men een bijzonder hoekje in zijn maag open moet

Stratenus II. n

Sluiten