Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge n kracht zelfs meer zich af te vragen wat er uit dat alles worden moest ; al wat zij tot zichzelve herhaalde, was : „Morgen, morgen !"

Philias Norton had dien dag een schitterend maal gegeven, ter eere van eene gelukkige speculatie, die hem een kwart-ton rijker had gemaakt, en men zat nog vroolijk bijeen, onder het drinken van champagne en het voortpraten over allerlei onbeduidende onderwerpen, zoowel als het fluisteren over zaken van vrij wat meer gewicht, toen de deur der eetkamer geopend werd en Herman Moorbreggen binnentrad.

Eene doodsche stilte verving op eens het blij gegons van daareven. Zelfs diegenen der aanwezigen, die den jongen Boer niet kenden, begrepen aanstonds wien hij was, en vroegen zich af welke houding Eleanor zou aannemen.

Wat haarzelve betreft, haar eerste blik gold zijne kleeding en het ergste wat zij had kunnen verwachten was gebeurd : in plaats van het gewone rijpak, dat hem zoo wondergoed stond, en hem het uiterlijk schonk van een jongen Germaanschen vorst, dien men op jacht zou hebben aangetroffen, had hij, juist in de hoop geen al te slecht figuur tusschen de gasten zijns schoonvaders te maken, de zwarte jas aangetrokken waarin hij getrouwd was, en die te nauw voor hem scheen, hem een geheel

Sluiten