Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat zeide ik immers niet," klonk het ongeduldig : „Ik bedoel alleen dat ik mij hier nu eenmaal in eene wereld bevind, waar men niet houdt van overvallingen. Indien gij mij terugwenschtet te zien keeren, hadtgij mij dat kunnen schrijven, en had ik u geantwoord. ..."

„Waarlijk ? Zoudt gij die beleefdheid gehad hebben ?" riep hij met een luiden spotlach uit : „Tot hiertoe had ik mij altijd verbeeld dat waar de vrouw was, ook de man het recht had te komen ; maar wij behooren tot twee werelden, dat is zoo, en ik schijn bitter slecht met de wetten der uwe bekend. Hoe het ook zij, Eleanor, van het oogenblik af dat mijne plaats hier niet is, veroorloof ik mij u, nog dringender dan aanvankelijk mijn voornemen was, te vragen : „Wilt gij mij naar huis vergezellen, ja of neen ?"

„Ik zal binnenkort terugkeeren ; heel spoedig zelfs ; Herman ; voor het oogenblik gaat het nog niet .... onmogelijk 1"

„En mag ik misschien weten welke hinderpaal zich daartegen verzet. Het struikelblok moet wel heel groot wezen, dat men het niet uit den weg kan ruimen ?"

„Een hinderpaal ?" stotterde Eleanor, niet meer wetende hoe zich uit deze onverwachte moeielijkheid te redden : „Er zijn er te veel om ze zoo in een enkele minuut op te noemen ;

Sluiten