Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vergezellen, of voor altijd hier te blijven, en ... . gij begrijpt dat ik mij geen wetten stellen liet."

. „Ik begrijp dat gij begonnen zijt met in verzet te treden ; maar daarna .... toen hij eenmaal vertrokken was? Hoe is het mogelijk dat gij niet aanstonds een paard hebt laten zadelen en hem niet achterna zijt gerend, om hem nog op den drempel uwer woning in te halen en te bewijzen dat uw hart toch altijd daar bleef."

Eleanor antwoordde niet. Zij was op een stoel neergezonken en haar hoofd rustte op eene voor haar staande tafel.

„Hoe lang is daarover alweder verloopen ?" vroeg Philip als bij zichzelven.

„Juist veertien dagen," mompelde zijne zuster.

„Twee gansche weken dus, dat hij dag voor dag tevergeefs naar uw terugkeer zal hebben uitgezien ; in het diepst van zijn gemoed nog altijd overtuigd dat gij zoudt eindigen met te komen, dat gij onmogelijk op die wijze banden zoudt kunnen verscheuren, die voor het leven waren gelegd . .

„Hoe weet gij dat alles ?" vroeg zij, snel het hoofd oprichtend, om hem doordringend aan te zien. „Hebt gij Moorbreggen gesproken, of schreef hij u ?'"

„Neen. Hij wendde geen enkele poging aan om onze bemiddeling in te roepen. Maar gij,

Sluiten