Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen loochenen dat die toekomst mij te recht bezig houdt. Voor alle dingen zij het mij vergund ute vragen of gij, sedert uwe komst alhier, tijding van huis hebt ontvangen. Spreek gerust, de neger hier verstaat geen woord Engelsch."

,,Neen, ik heb niets van mijn echtgenoot vernomen."

„Al sedert lang ?"

„Sedert zijn bezoek aan mijne broeders."

„Hm ! En gijzelve, hebt gij hem geschreven ?"

„Sir Cecil ! mompelde zij met gefronsde wenkbrauwen : „drijft gij de nieuwsgierigheid niet wat al te ver? Ik meende toch dat mijne huiselijke aangelegenheden geen belang voor u konden bezitten."

„Daaromtrent vergist gij u geheel en al ; want zij zijn van het grootste gewicht voor onze zaak ; van zóóveel gewicht zelfs, dat ik mij de moeite getroost heb berichten in te winnen betreffende de manier waarop Baas Herman Moorbreggen zich in zijne eenzaamheid schikt."

,,En . . . wat hebt gij vernomen?" vroeg Eleanor met haperende stem.

„Genoeg om mij te bewijzen dat gij een groot wijsgeer hebt gehuwd," klonk het bedaard.

„Maar wat bedoelt gij dan toch ?" hernam zij dringend.

„Moest ik u thans niet op mijne beurt be-

Sluiten