Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit van haar eigen man vernomen, niet waar ? klonk het op sarcastischen toon.

„Ja, dat was een zeer geschikt middel om elke verdenking van zich at te werpen. Ongelukkiglijk waart gij de eenige om aan dat verhaal geloof te slaan. Djaguna werd van de hoeve der Moorbreggen's verjaagd, enkel en alleen omdat de oude Boer en zijne vrouw eene onherstelbare dwaasheid duchtten van den kant van hun zoon, en gij zult reeds genoegzaam met de Afrikaansche toestanden bekend zijn, om te weten hoe de Boeren eene liefdesbetrekking tusschen een hunner en eene dochter der Kaffers aanzien. Ware de zaak ruchtbaar geworden, geen enkel meisje uit de streek, dat zijne vrouw had willen zijn."

,,Ik geloof u niet, ik kan u niet gelooven !" riep Eleanor uit.

„Zeg liever dat gij het niet wilt. Alles is daar om mijne bewering te staven, als men het gebeurde slechts aandachtig na wil gaan."

„En zouden de Moorbreggen's Willem dan bij het gerecht hebben aangeklaagd ?"

„Dat was een meesterstuk, dat zelfs mij van bewondering voor hunne diplomatie vervulde," antwoordde Sir Cecil bedaard: „Denk maar eens aan : de van den Honert's staan in zulk een goed boekje bij de overheid, dat het voldoende was hen van iets te beschuldigen, om

Sluiten