Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoon misleidden u op schaamtelooze wijze, en intusschen ben ik overtuigd dat zij overal en in alles met woorden uit den Bijbel schermden en u den indruk wilden geven bij heiligen te zijn aangeland."

„Maar zelts al hadt gij gelijk, waarom dan mij zulk eene pijnlijke waarheid op te dringen ? Hen ik niet reeds voor goed gescheiden van hen r Kwetste ik mijn echtgenoot niet op zoo onherstelbare wijze, door te weigeren met hem terug te gaan en sedert niets van mij te laten hooren, dat er op geen toenadering meer te hopen valt ?"

„Onzin ! Indien gij kalm over den ganschen toestand nadenkt, zult gij moeten erkennen dat gij slechts eene hand behoeft uit te steken om dien jongen man weder aan uw voeten te zien. Gij zijt er de vrouw niet naar om zoo spoedig vergeten te worden. Het feit alleen reeds dat hij zich tot het kind dier andere keert, toont genoegzaam de leegte aan, welke daar heerscht in zijn hart, hoe hij u mist in alles."

>>En gij vreest dat ik tot hem terug zou gaan ?"

,,Ik wensch het integendeel," sprak de zonderlinge man, op een toon vol nadruk.

„Gij wenscht het, en gij begint met mij tegen mijn echtgenoot op te zetten ! Ik versta u niet meer, Sir Cecil."

„Opzetten is een leelijk woord, lieve mevrouw,

Sluiten