Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol!: der Transvaal have en goed te ontstelen !"

Ln de grijsaard schudde met prachtig gebaar, als een moegetergde leeuw, de witte manen.

,,Zij hebben ons bij die gelegenheid leeren kennen," mompelde Herman.

„Nou niet in onze volle kracht!" hernam de

» 7 O

vader hoofdschuddend : „Wanneer gij een Engelschman voor u hebt, mijn jongen, dan staat gij tegenover een wezen, zoo opgeblazen van zelfvergoding, dat het hem onmogelijk is aan te nemen dat er op aarde nog andere lieden van verdienste leven dan die welke juist op de Britsche eilanden werden geboren. Dat een ander leger, en dan nog wel dat van het verachte Boerenvolk tegen het hunne opgewassen zou zijn, wordt niet eens denkbaar door hen geacht en dat zal tegenover ons hunne zwakheid uitmaken. De rooversbende van Rhodesthan en Jameson was te klein, dat erkennen zij ten minste tot hunne onuitsprekelijke verbazing ; maar waar honderden te kort schoten,

<T> '

zullen duizenden wederkeeren en reeds, ofschoon wij aanhoudend toegaven, omdat wij een herdersvolk zijn en geen oorlog wenschen te voeren, stelden zij telkens nieuwe voorwaarden, onmogelijker eischen, en zonden intusschen dertigduizend man uit, ten einde aan onze grenzen post te vatten, en bij het eerste sein uit Europa een inval in ons land te doen."

Sluiten