Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitgave van een boekwerk, gelijk dat, hetwelk hierbij onder het oog van den lezer gebracht wordt, kan zeker op zich zelf er allerminst aanspraak op maken iets nieuws of ongemeens te zijn. Wat in deze dagen gewoner, dan de verschijning van een stichtelijk boek, en dat met name van eene Bijbelverklaring, hetzij van 't groot geheel of van een grooter of kleiner

deel van het Oude of Nieuwe Testament?

Eu toch verstout ik mij de verschijning van de Schriftverklaring des Nieuwen Testaments, die hierbij de pers verlaat,

iets zeldzaams te noemen.

En dat wel om twee redenen.

Vooreerst om het boek zelf. Dit toch onderscheidt zich van de meeste andere boeken op stichtelijk gebied door zyne zeldzame voortreffelijkheid. Als ik zulk eene schijnbaar vermetele uitspraak waag, steun ik daarbij op een eerbiedwekkend gezag.

Een man, die tien - en honderd - malen meer recht van inedespreken heeft, dan ik, is mij daarin voorgegaan. Alexauder Vinet, wiens naam zijn lofrede is, zegt vau de lteflexions MoralesvanQuesnel: „Het is een verwonderlijk boek en misschien zonder gelijke in zijne soort; eeu boek, waarin de diepte van christelijk gevoel wedijvert met de diepte van de theologische gedachte; een boek, dat men niet lezen kan, zonder zich te voelen opgeheven in eeu hoogere sfeer van gewaarwordingen en begeerten".

Aldus oordeelt een onzer tijdgeuooten, een zoon onzer eeuw,

Sluiten