Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beide anderen nog verre te toven. Het getuigenis dat nu ,„|gt, is van Bossuet, den die zeker op het gehied der christelijke letterkunde als een vorst, ja, als een koui g heerseht. Welnu, Bossuet getuigt, dat, toeu dit hoek he eer» in het licht kwam, het met zulk een gretigheid, met zuk een iudrnk van stichting ontvangen werd, dat men meende in die dagen den ijver te zien herleven, dien de eerste christenen hunne overdenking van Gods Woord dag en nacht betoonden Nog meer. Niet alleen in een enkel kerepel, met alleen in een enkel gewest of land, neen! in alle lauden waar men fransch leest drong dit boek door en vond het bijval. o koopers waren verlegen, hoe zij spoedig genoeg aan bet verlangen der geloovigen zouden voldoen, die dit bock begeerden e bezitten wMi°an dan ook het gevolg »n, dat er telkens

nieuwe uitgaven in het licht verschenen, die onmiddellijk werden

„eplaatst. En geen wonder! „Immers heeft men, zegt Bossuet, dit bock alleen in de rechte stemming te lezen, om daarin „iet alleen een wnrcu schat voor de kerk te erkennen, maar cok te ervaren, dat ieder heilbegeerige daarin, behalve een bloemlezing van de schoonste gedachten der heiligen, alles bijeen ,indt wat men voor de stichting, de onderwijzing en de vertroosting der geloovigen maar bij mogelijkheid verlangen kan

Of wensclit men ook nog een oudere stem te liooren, die uit eeu ons naderbij staanden kring tot ons komt. Dan zij het mij vergund te wijzen op den ook ten onzent zoo. gunstig bekenden en geliefden L. Bonnet, predikant bij de Fransche Hervormde gemeente te l'rankfort, die door zijn veelgelezen werk: Het huisgezin van Bethanië de humnend werd in zoo menig, ook Nederlandse!, gezm, gelijk hij door zijn uitnemend boekske: De Christen aan de tafel des eeren, vóór min, twintig jaren door mij vertolkt, degewensehte gids van zoovelen onzer naar het heilig Avondmaal werd. Welnu waar deze voortreffelijke schrijver tezamen met zijnen

Sluiten