Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Morales van Quesnel, bestemd om als een vrucht van den levensboom te zijn tot voeding en versterking voor den vromen geest der geloovigen, hebben het ongeluk gehad tot een twistappel te worden. Ja, ze zijn de oorzaak geweest van zulk een geweldigen strijd tusschen de zoogenaamde Jansenisten en andere Katholieken, dat Rome gemeend heeft door eene bekende Bulle Unigenitus tusschen beide te moeten komen en tegeu de eerstgenoemden partij te moeten kiezen door het boek en den schrijver te veroordeeleu. Ach, het is met dit boek gegaan, als met het Heilig Sacrament des Avondmaals. Dit werd gegeven om een vereenigingsmiddel der geloovigen bij uitnemendheid te zijn, en liet is een bron van twist en tweedracht tusschen allerlei christenen, zelfs tusschen de uitnemendsten onder de hervormers geworden!

Waar nu dit boek te Rome als kettersch in den ban gedaan was, was niets natuurlijker, dan dat het of ten vure gedoemd werd, of, waar het niet voor dit vonnis bezweek, door onbruik langzamerhand uit den omloop verdween, zoodat het nu dan ook niet meer, dan bij uitzondering in den handel of in de bibliotheken aangetroffen wordt. Mag het nu al voor het boek zelf te bejammeren, en voor het christelijk publiek te betreuren zijn, dat dit zoolang van dezen schat verstoken bleef, voor mij is ditmaal dat verlies een gewin. Toen ik nu twee jaren geleden, op verzoek van de Vereeniging tot bevordering van Christelijke lectuur, een Thomas-kalender gaf, had men kunnen meenen, dat ik door zulk een nieuwe uitgave van den algemeen bekenden auteur, zij het dan ook in een nieuwen vorm, toch ten slotte water in de zee droeg; dit nu zal men van de Réflexions Morales van Quesnel niet kunnen zeggen. Ik ben verzekerd, dat dit meer dan twee eeuwen oude boekwerk voor menigeen als een gloednieuw boek zal wezen; en een nieuw boek, dat hem evenzeer door de nieuwheid zijner verschijning, als door de ongemeenheid en

Sluiten