Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om met Saiute-Beuve, een der schrijvers over ilie Inrichting, te spreken — eerder de gedachte aan een godsdienstig Réveil opwekt; een Réveil, niet als de Reformatie buiten de Rooiusche kerk om, maar in den boezem dier kerk zelve ontstaan; een Réveil, dat eveu zoowel een gewichtige omkeering in de wereld der godsdienstige begrippen, als eene belangrijke wijziging in de wereld des godsdienstigen levens beoogde, en bij zijne aanhangers tot op zekere hoogte werkelijk te vooi-

schijn riep. O! Iladde dit Reveil kunnen doorwerken!

Rome en Wittenberg en Geuève, en met name de Fransche kerk, die de Hugenoten uitleverde, en de Nederlandsche kerk, waaruit de Geuzen voortkwamen, zouden niet zoo verre van elkander zijn blijven staan !. .. . Maar ik verlaat dit gebied, om op het terrein van mijn schrijver terug te keeren. Waar

nu de Réflexions M o r a 1 es aan Port-Royal haren oorsprong danken, mag men er vrij van verklaren, dat indien, naar een bekend spreekwoord, het een goed kind is, dat naar zijn vader aardt, de Evangelieverklaring van Quesnel alleszins eere doet aan den huize en aan den bloede, waaruit zij voortkomt. Het is een boek, waardoor de verfrisscheude, verjongende, vernieuwende adem eens nieuwen levens waait. Het is een boek, dat vooral daarin zijne eigenaardigheid heeft, dat het zonder der schulduitdelgende goedheid Gods, die het middelpunt des Evangelies uitmaakt, te kort te doen, bovenal ook op de van de zonde genezende en heiligende genade Gods den nadruk legt: in dit opzicht mag waarlijk het woord Mor al es inden titel des boeks met kapitale gouden letteren prijken! En ziedaar dan ook waarom het mij wil voorkomen, dat dit weik een boek is gelijk vooral onze tijd behoeft: een tijd, waarin zoovelen gevaar loopen, ondanks de lessen van het verledene, op nieuw de leer eenzijdig boven het leven te gaan stellen, alsof men niet naar waarheid gezegd had: het christendom, ja, heeft eene leer, maar is een leven!

Sluiten