Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij door zijne genade de zonde te niet doet. Gave God, dat ieder onzer even getrouw ware aan de verplichting, die de beteekenis van zijn naam als christen, zielenherder, overheidspersoon enz. hem oplegt, als Jezus aan die, waartoe de naam van Zaligmaker hem riep.

"VII. Jezus heet Emmanuel, God met ons. Al de volheid Gods woont lichamelijk in Jezus en woont door Jezus met ons en in ons. Gij zijt waarlijk met ons, Heer, door uwe menschwording, maar wees nu ook met ons door deu invloed en het levendig gevoel uwer nabjjheid, door het geloof en de toeëigening van uwe geloofsverborgenheden, door de machtige werking van uwen Heiligen Geest, van uwe genade en uwe liefde!

VIII. Jozef volbrengt alles, wat de engel hem zegt. Wat is zulk eene vaardige, nederige en nauwgezette gehoorzaamheid een Godegevallig otter! En welk een heilige gerustheid der ziele te midden van alle uit- en inwendige inoeielijkheden is daarvan de vrucht! In den regel hoe meer men redekavelt, hoe meer men in verwarring raakt; het geheim van den vrede des harten te bezitteu is zich te laten leiden. — Voor hem, die God liefheeft, is het genoeg zijnen wil te kennen om dien te volbrengen, zonder dat men de redenen er van kent. —

0, heerlijk oogeublik van de geboorte des Heeren, wees altijd tegenwoordig voor onzen geest! wees altijd de vreugde van ons hart! Wat wij anders zouden hebben gedaan aan den voet deikribbe, doen wij dat nu door onze aanbidding, onze dankzegging, onze liefde, onze navolging in nederigheid en alle andere deugden, waarvan ons de pasgeboren Heiland het voorbeeld geeft!

HOOFDSTUK II.

1. De liefde van Jezus voor een armoedig en verborgen leven vertoont zich van het eerste oogenblik vau zijne geboorte af in de keuze, waardoor hij Bethlehem tot zijne geboorteplaats verkiest. —

Sluiten