Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. De vertroosting, die eerst aan de rechtvaardigen ontnomen en hun daarna teruggegeven wordt, wordt hun daardoor te dierbaarder en vermeerdert hunne blijdschap. Door het Woord Gods te volgen, vindt men den Heiland ontwijfelbaar. — Het is niet het licht zelf, waai-over men zich verheugen moet, maar daarover, dat het ons den Heiland leert keunen en ons tot hem leidt.

X. Leeren wij van die eerst gekerstende Heidenen, dat men zich voor Jezus verootmoedigen, hem aanbidden en zich geheel aan hem overgeven moet, als men hem eens gevonden heeft. — Welk een geloof, God te aanbidden in de gestalte eens kinds, arm en verlaten! En welk een van dit kind uitgaande Goddelijke macht, om aan mensehen zulk een geloof, zoo nederig, zoo moedig, zoo verstoken van eiken menschelijken steun, te schenken! —- Wie zijn hart opent, opent zijn schat. Jezus moet ons hart geheel vervullen, en ook voor Jezus moet men het gereedelijk openen. Wel hem, die altijd in zich zeiven het goud der liefde, den wierook des gebeds en de bittere rnirrhe der kruisiging des vleesches vindt. Hoeineer men Gode die gave schenkt, hoemeer men van hem ontvangt.

XI. Laat ons, als die Wijzen, getrouw zyn aan de openbaringen, die wij ontvangen, en als zij een anderen weg nemen, dan dien, welken de wereld gaat. Wij doen het, als wij in waarheid den weg alleen kiezen, die naar liet hemelsch vaderland leidt. De eerzucht en de wijsheid des vleesches vinden zich aan het einde bedrogen. — Het is eene der eerste lessen aan de eerste aanbidders van Christus gegeven: men moet Gode meer gehoorzamen, dan den menschen. — Wij kunnen nooit terugkeeren naar den hemel, tenzij langs een anderen weg dan dien, die er ons van verwijderd heeft. Het is het grootst mogelijke zelfbedrog zich in te beelden, dat men zich bekeeren kan, zonder van levenswijs te veranderen, en ten hemel kan gaan langs den weg, die ons ter helle voerde.

XII. De hardheid van Gods handelwijze met zijnen Zoon is een troost voor hen, die hij langs harde en vernederende wegen gaan

Sluiten