Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te zamelen, die anderen laten verloren gaan, of om zulke gaven onder anderen op een verborgen wijze te verspreiden, ol om gevrijwaard te zijn voor den boozen toeleg der valsche broederen.

XV. De eerzuchtige is wreed, en altijd genegen om alle dingen, en ook Jezus, aan zijn hartstocht op te otteren. -- De wereld is meer te vreezen als zij vleit, dan als zij vervolgt. — Zij geeft het leven, als zij liet meent te ontnemen. — Achter hare ongenade is menige groote genade verscholen, als men haar weet op te merken en er gebruik van te maken. — Dat die kinderen van Bethlehem, en zoo gansch om niet en als van zelf met het heil bevoorrecht worden om in en voor den Heer te sterven, dit leert ons, dat onze zaligheid niet dan een gave Gods wezen kan. — De genade sluit alle verdiensten uit, daar zij ons doet willen wat God wil, evenals die kinderen, die niets uit eigen vrijen wil konden willen.

XVI. Jezus doet de wreedheid van Herodes dienen tot de openbaarmaking van zijne geboorte, tot de uitvoering van de besluiten zijns Vaders en tot heiliging zijner uitverkorenen. — Hij neemt in het raadsbestel zijner goedertierenheid de grootste uitspattingen van de boosheid der menschheid op. — Men bedroeft zich soms onnadenkend over dingen die bevorderlijk zijn aan het geluk van hen, die wij liefhebben. — Wij treuren over de zaligheid der kinderen, als wij hun dood betreuren. — Het is vaak groot gewin voor de moeders, op zulk eene wijze kinderen te verliezen, die haar misschien later tot een oorzaak van verderf en veroordeeling zouden zijn, öf dooide slechte opvoeding, die zij hun zouden geven, óf door de buitengewone gehechtheid, die er haar een afgod van zou doen maken, öf door de eerzucht en al de wegen der ongerechtigheid, die de wereld gebruikt om vooruit te komen. Zegen over de tranen van die moeders, als zij daarmede het ijdel vreugdebetoon, waarvan hare kinderen het voorwerp of de aanleiding zijn, boeten, of wel daardoor voor zulk betoon bewaard worden !

XVII. Een waar kind Gods aanbidt en volgt de nederige afhankelijkheid na, die Jezus omtrent God betoont, wiens bevelen

Sluiten