Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebonden, daar God het lichaam, even goed als de ziel, door zijn woord voeden kan. — Het vertrouwen op God bij de groolste nooden spaart ons vrij wat zorgen, vrij wat verzoekingen en zonden. — Hij, die ons het leven gaf, eer wij het hem konden vragen, hoe zon hem de macht en de goede wil kunnen ontbreken om het ons te onderhouden, na ons met zooveel goederen overladen en ons zijnen Zoon gegeven te hebben?

V. De allerheiligsten worden dikwijls, even zoowel als Jezus, overgegeven aan de macht des Satans. — De Satan verhoogt ons niet, dan om ons van de hoogte neder te werpen. — Wij zonden nooit kunnen gelooven, hoeveel macht de duivel nog steeds over ons heeft, zoolang onze wedergeboorte en kindsaanneming nog onvolkomen zijn, als wij het niet zagen in den persoon zeiven van Jezus, Gods eigen Zoon, op wien hij nooit eenig recht gehad heeft. — Het is in onze plaats en voor ons, dat Jezus dezen aanval van den boozen Geest lijdt, en het is daardoor, dat hij diens macht verzwakt, diens rechten vermindert en hem belet iets tegen ons te ondernemen.

VI. De tweede verzoeking grijpt Jezus' hart van de zijde van de eerzucht aan. — Het is omdat Jezus de Zoon Gods is, dat hij er zich voor wacht zijnen Vader te verzoeken. Zijn vertrouwen op God is volkomen, maar het is tegelijk redelijk, onderworpen aan de ordening Gods en bestuurd door zijnen wil. — De duivel legt ons valstrikken, zelfs door middel van de Heilige Schrift en van de heiligste dingen. — Hij boezemt vaak de zielen een valsch vertrouwen op God in, om haar het ware vertrouwen te doen verliezen en haar tot wanhoop te brengen, als zij zich van God verlaten zien in een gevaar, waarin ze zich zeiven brooddronken hebben gestort.

VII. Het is God verzoeken, als men zijne macht en zijne verborgenheden door handtastelijke proeven kennen wil. Het geloof is voor een oprecht gemoed voldoende. — Men maakt zich de bescherming van God en het hulpbetoon van zijne Voorzienigheid onwaardig, als men zich zeiven, zonder noodzaak en tegen de gewone

Sluiten