Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orde der dingen in, nieuwe nooden schept. — Niets is gewoner, dan God te verzoeken, en het is omdat het een zoo dagelijks voorkomende zonde is, dat men er geen acht op geeft.

VIII. Aan de derde verzoeking, die Jezus van de zijde des lioogmoeds aanvalt, stelt men zich bloot, als men er behagen in schept, zich in de pracht en de schatten der wereld te verlustigen. — Men opent zijn hart voor de liefde tot de ijdele goederen dezer wereld, als men den mond opent om die in anderen te prijzen. — Ouders doen het werk des duivels, als zij in hunne kinderen de hooge waardeering van en de begeerte naar standsverheffing, naar het bezit van groote goederen en van de eere der wereld doen geboren worden, door hen die in anderen te laten zien en bewonderen.

IX. De duivel zegt hier toe, wat het zijne niet is; maar liet is alsof God de rijkdommen en de eereposten overlaat aan den Satan en aan hen, die hem toebehooren, als zijnde die ijdele goederen zijner uitverkorenen onwaardig. Hoe kan dan een kind Gods ze nog hoog schatten en er zijn hart op zetten ? — De duivel verraadt zich door deze belofte : want God heeft aan de zijnen nooit deze ijdele goederen beloofd, dan om tot zinnebeeld te strekken van de belofte aangaande de waarachtige en eeuwige goederen des heils. — Gave God, dat de wereld minder vervuld ware met menschen, die van de rijkdommen hunnen God maken en die hen schijnen te aanbidden, die ze geven!

X. God alleen is waardig 0111 door ons gediend, aangebeden en geliefd te worden. — Aanbidden, dat is niet alleen maar te zeggen : ik aanbid u! maar dat is Gode waarlijk en uit den grond des harten onderworpen te zijn, zijnen wil boven alle dingen te stellen, niets te doen en niet te leven dan voor hein, niets te waardeeren dan hem en om hem. — Als men de mensclien met zoovele andere dingen, dan met hunnen God bezig ziet, kan men dan nog gelooven, dat er nog velen zijn, die hem alleen dienen !J O Heer ! geef mij, dat ik door uwe genade behooren moge tot het kleine getal dergenen, die u in der waarheid aanbidden en u eeniglijk dienen !

Sluiten