Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. God laat doorgaans op verzoeking en strijd vreugde en verkwikking volgen. — Hij zendt nu wel geen voor anderen onzichtbare engelen, om hen te verkwikken, die om zijnentwil de aanvallen des duivels of der wereld hebben doorgestaan; maar een ijverig zielenherder, een getrouw vriend is een zichtbare engel, die van God een onzichtbare roeping ontvangt om een ziel, die in strijd i«, te gaan helpen. Wanneer, o mijn Heiland, zal de tijd komen, waarin de verzoeking zal ophouden en wij, door den Satan niet verder vervolgd, u dienen zullen in een volmaakten vrede, in gezelschap der engelen, en ten volle met u verzadigd zullen worden ?

XII. Het is voorzichtig en nederig, het gevaar en de vervolging te ontgaan. Door ze noodeloos at' te wachten stelt men zijnen naaste bloot aan de verzoeking om kwaad te doen, en zich zelveu aan het gevaar om er voor te bezwijken. - In het geval dat de hartstochten der menschen opgewekt zijn, volgt men Jezus na door hun tot zelfs de geringste gelegenheden om kwaad te doen te ontnemen.

XIII. Jezus was te Nazareth gekomen uit gehoorzaamheid, en hij vertrekt vandaar uit gehoorzaamheid, daar de loop der omstandigheden hem den wil en het besluit Gods kennen doet. In niets volgt hij zijne eigene keuze, dan in den standvastigen wil om den wil zijns Vaders te doen.

XIV. Jezus wil niet beginnen te prediken in zijn land en te midden van zijne bloedverwanten. — De wegen en gangen van Jezus worden ons in de Heilige Schrift verhaald, om ons te leeren, welk een toonbeeld van gehoorzaamheid hij was in alle oogenblikken zijns levens. Men volgt hem dus wel weinig na, als men altijd zich zeiven besturen, en nooit anders dan zijn eigen zin doen wil.

X V. De duisternis kan geen aanspraak maken op het licht, evenmin als de zondaar de barmhartigheid Gods kan vorderen; maar van zijn kant schept het licht er behagen in, om in de diepste duisternis te schijnen en aan de ellendigsten genade te bewijzen. -

Sluiten