Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner, niets van het koninkrijk der aarde leve en heersche in hun hart. — De begeerlijkheid is een zoo venijnig kwaad, dat men het vergif der zucht naar rijkdommen in zijn hart hebben kan, ook te midden der armoede; maar ook de genade is zoo machtig, dat men den zegen der armoede bezitten kan te midden der rijkdommen. — God laat zich niet overtreffen in edelmoedigheid : hij geeft het al voor het al, of liever het al voor niet, den hemel voor de aarde, hemzelven voor onszelven. — Wat is het koninkrijk der hemelen in dit leven anders, dan het bezit van de heilgoederen des geloofs, de genade Gods, zijn waarheid, zijn Geest en verdere gaven meer ; en aan wie geeft hij dat alles overvloediger, dan aan hen, die om zijnentwil losgemaakt zijn van de goederen der wereld?

IV. De tweede les vau Jezus leert ons, dat de droefenissen, om Gods wil geleden, en de tranen der boetvaardigheid om eigene en anderer zonden bronnen zijn van een waarachtige vertroosting. — De menschen zijn in den regel bang voor tranen en begeerig naar vreugd; en toch, de ware vreugde is die, welke uit tranen geboren wordt. — Ook de eigenliefde, de hoogmoed, de gierigheid en andere ondeugden meer hebben hun eigen droefenis en tranen; maar God wischt geen andere tranen af, dan die der nederigheid, der liefde, der armoede en der boetvaardigheid. — Geef, o God! dat de genietingen van den voorspoed der wereld, van de gunst der menschen, vau de vermaken der tegenwoordige eeuw zich voor altijd verre van mij houden, daar zij onvereenigbaar zijn met de genietingen, die gij schenkt, en met de vertroostingen van uwen Geest!

V. De derde les van Jezus prijst de zachtmoedigheid der liefde aan in ons hart, in ons uiterlijk gelaat, in onze woorden. Het is veel, een lastig humeur te kunnen onderdrukken. — De zachtmoedigheid, die hier eene zaligspreking verwerft, is niet de zachtheid van een goedig temperament, niet een gekunstelde vriendelijkheid, niet een valsch gelaat, aangenomen om te verleiden; neen, het is eene zachtmoedigheid, die de vrucht is der genade, der

4

Sluiten