Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvlammen, om zijne hoop te verlevendigen, om zijne ziel naar boven te heffen, om hem te herinneren, dat -daar zijn Vader, zijn vaderland, zijn erfenis is, en zoo al meer. — Het is een Vader, tot vvien men bidt. Gaan wij dan met vertrouwen tot hem: hij kent al onze nooden; doen wij alle bezorgdheid van ons weg!

IX. Het gebed des Heeren, dat Jezus ons hier geeft, is het model van alle Christelijke gebeden en het kortbegrip vau het Evangelie.— Welk een giond van gerustheid, van God zeiven te hooren, waarom «n hoe men tot hem bidden moet, zonder te vreezen, dat men te vergeefs tot hem bidden zal! — Een Koning, die zelf het rekwest opstelt, hetwelk hij goedvindt dat men hem aanbieden zal, moet wel zeer begeerig zijn om toe te staan wat men hem vraagt. — Men is niet genoeg doordrongen van de waarde van dit gebed, van den eerbied en de opmerkzaamheid, die het eischt, van de voorkeur, die men er aan schuldig is, van zijn volheid en volmaaktheid, van al het gebruik, dat men er van maken kan en van de stemming, die ons daarbij bezielen moet. — De rangschikking der verschillende beden wijst de orde aan, waarin onze wenschen en plichten ■elkander moeten opvolgen : in die volgorde moet men ze uiten.

Men spreekt allereerst God aan als den Vader, die in de hemelen is. Men moet dus dit gebed bidden met een hart vau een kind Gods, los van de aarde door zijn nieuwe geboorte, bezield met den Geest der Goddelijke kindsaanneming, en vervuld met de begeerte 0111 zich met zijn Vader en Oorsprong te vereenigen. — Het hart van een kind Gods is een broederhart jegens de andere Christenen: het vraagt niets, dan in een geest van Christelijke eenheid, gemeenschap en liefde, en begeert voor zijn broeders, wat het voor zichzelf begeert. — Bidden wij God aan in de eenheid en enkelvoudigheid van zijn wezen, die daarom de verborgenheid van zijn drievuldig bestaan als Vader, Zoon en Geest niet uitsluit; bidden wij hem tevens aan als den Vader der Christenen, ■de bron en het toonbeeld van alle vaderschap in den hemel en op aarde, en den Maker van alle geschapen goederen.

6

Sluiten