Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Men bidt in de tweede plaats God om de heiliging zijns naams. Dit gebed moet men doen met het hart van een Christen, die door Christus zoowel tot een priester Gods, als tot een koning is gemaakt, — een priester, blakende van ijver voor de eere Gods, voor de heiliging der zielen en van begeerte naar die heiligheid, die ons aan Gad als onzen Vader gelijk moet doet zyn. — Het is in de heiliging der uitverkorenen en der gansche kerke Gods, dat God zijne eere stellen wil; het is die heerlijkheid en die heiliging, die wij vóór alle dingen moeten begeeren en afbidden. — Aanbidden wij de heiligheid Gods; begeeren wij, dat zijn naam door ieder gekend worde; arbeiden wij daaraan met alle macht — beginnende met ons zeiven!

XI. In de derde plaats vraagt men God om de komst van zijn koninkrijk. Die bede moet men bidden met het hart van een getrouw onderdaan, die volijverig is voor de grootheid zijns Konings. — Wanneer zal toch de tijd komen, o God, dat de dood, de zonde, de duivel en zijne dienaars, de wereld en hare ergernissen ophouden zullen op aarde te heerschen, en dat gij, na de levenden en dooden te hebben geoordeeld, uwe uitverkorenen van de goddeloozen te hebben gescheiden en al de machten der aarde en der hel te hebben vernietigd, gij alleen regeeren zult, en overal, en in allen, en voor altijd, en uwe heiligen met u en uwen Zoon ? — Om de komst van dit rijk te kunnen begeeren, moet men in een staat verkeeren, waarin men haar met gerustheid kan afwachten. — Aanbidden wij de Oppermajesteit Gods, en arbeiden wij aan de komst van zijn rijk in ons!

XII. In de vierde plaats vraagt men God om het geschieden van zijn wil. Daarbij moet men het hart van een echtgenoot hebben, die op de begeerten en wenschen van haren echtvriend acht geeft en geen ander doel heeft, dan hem te behagen. — God doet overal zijnen wil, zelfs in hen, die zich daartegen het sterkst verzetten; maar die wil geschiedt alleen met liefde en uit liefde in de heiligen des hemels en der aarde. — Men erkent de noodzakelijk-

Sluiten