Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX. Een vierde wekstem om niet te zeer bezorgd te zijn komt tot ons in het voorbeeld van schepselen, die zelfs van alle gevoel ontbloot zyn. Leeren wij van eenvoudige planten, van leliën des velds, niet om niets te doen gelijk zij, maar om ons toe te vertrouwen aan het alziend en wakend oog Gods, en ons over te geven in zijne almachtige hand, die zijne geringste werken ons verkondigen. — Kan hij, die de leliën doet wassen, ook onze natuurlijke vermogens niet doen toenemen, als zijne eere en ons belang dit medebrengt? Niets is zoo geschikt om ons vertrouwen tot God te voeden, als zijne werken met aandacht gade te slaan en op zijn wijze van doen omtrent hen nauwkeurig acht te geven.

XXXI. Jezus bestraft hier te gelijk, zoowel de weelde der rijken in hunne overtolligheden, als het wantrouwen der armen ten opzichte van hun nooddruft. — Laat de mensch, die voor den hemel en voor de eeuwigheid geschapen is, van een bloem des velds, een bloem die slechts voor een oogenblik bloeit, leeren, hoe laag de zorgen der Voorzienigheid zich nederbuigen. — Het is uit gebrek aan geloof, dat alle onze zorg en onrust geboren wordt. Men is rijk, als men geloof heeft: dat voorziet in alles. De armen zijn alleen dan waarlijk arm, als bet geloof hun ontbreekt.

XXXII. Een vijfde grond om zich niet te erg te bekommeren biedt zich aan in het miuwenschelijke voor ons om den heidenen te gelijken. Zij toch ontrusten zich over hun onderhoud, alsof er geene Voorzienigheid in het geheel bestond, met eene verkleefdheid aan <le aardsche goederen, als die op geen andere goederen hopen, en zonder daarbij God te bidden of met zijn wil te rade te gaan, alsof wij zonder hem iets zouden vermogen!

XXXIII. Een zesde reden ligt in de herinnering, dat God een Vader is, die alle onze nooden kent. — Het kenmerk van een goed vader is te zorgen voor het noodige en niet voor het overbodige; men beleedigt zijne goedheid door op het eerste niet te hopen, en doet zijn wijsheid te kort door het tweede te verwach-

7

Sluiten