Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen, laat ons zoeken met zorg en ijver, laat ons aankloppen met vnur en met volharding. Geef mij, Heer, een geloof, dat mij mijn behoeften krachtig gevoelen en nederig uwe genade vragen doet; eeue hoop, die mij opwekt om eeniglijk naar uw koninkrijk en de gerechtigheid, die er heenvoert, te zoeken; een liefde, die mij dringt om onophoudelijk en met eerbied aan de deur van uwe barmhartigheid aan te kloppen.

VIII. Het gebed wordt altijd op de eeue of andere wijze verhoord, als het de liefde is, die vraagt, die zoekt en aanklopt. — Zij alleen verkrijgt alles wat zij vraagt, omdat zij alleen vraagt wat noodig is, zooals het noodig is en tot het doel, waartoe het noodig is. — Het middel om nooit een weigering te ontvangen, is nooit iets te willen, dan den wille Gods.

IX. Men heeft geen recht aan God iets te vragen, dan onder deze driedubbele voorwaarde, dat men het vrage als een kind Gods en als een lidmaat zijns Zoons; dat men het vrage niet een kinderhart of met de liefde eens zoons; dat men niets vrage dun het alleen noodige, zooals, bij voorbeeld, het dagelijksch brood. — Gij, o mijn God, zijt de Vader en het brood onzer ziel. Geef gij uzelven aan ons, uzelven en uwen Zoon Jezus Christus, het brood des hemels ! — Hoe dikwijls, Heer, hebben wij 0111 een steen gevraagd, namelijk om tijdelijke goederen, die niets zouden hebben uitgewerkt, dan in ons een hart van steen te vormen, en gij geeft mij daarvoor het brood van uw genade, van uw woord, van uwen Zoon en van uwen Geest.

X. Jezus is in de Heilige Schrift verborgen, als een visch in het water. Het geloof en de liefde vinden hem er in : de nieuwsgierigheid en de begeerlijkheid maken, dat men er soms de slang en zijne verzoeking in vindt. — Indien het een onnatuurlijk vader is, die zijn kinderen dingen geeft, welke schadelijk zijn voor het leven des lichaams, wat is dan hij, die hen voor de eeuwigheid schaden doet lijden aan het leven van lichaam en ziel, door hun

Sluiten