Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hen niet benijdt, wien het in alles naar den vleesche gaat en die alles bezitten wat zij van tydelyk goed begeeren. De derde, wanneer men den weg mijdt, waarmee de gan.sche wereld vrede heeft, dat is te zeggen: den wijden weg, die ten verderve leidt. De vierde, wanneer men moeite doet om door de enge poort in te gaan.

XIV. Leven, zooals de meeste menschen leven, dat is niet den weg des levens te kiezen. — Wie verkondigt, dat de poort des levens breed en gemakkelijk is om in te gaan, terwijl Jezus er zich over verwondert dat zy zoo eng en zoo klein is, kan niet anders dan een verleider zijn. — Indien weinigen den weg des hemels vinden, nog minder gaan er door in, nog minder blijven er op, nog minder bewandelen hem, nog minder volharden er op, ol gaan er op voort tot het einde. Het is uwe genade, o God, die ons dien weg doet vinden, uwe genade, van welke wij ook al het overige verwachten.

XV. Die raad van Jezus en de moeielijkheid om een schaap, bekleed met zijn eigen vacht, te onderscheiden van een wolf, die onder een schapenvacht verborgen is, doen ons zien, hoe moeielijk de keuze van een goeden zielzorger is. — Zij die tot u komen, terwijl zij uw gewone herders niet zijn, in plaats van n tot lien te laten komen, moeten u daarom verdacht zijn als zijnde wolven, die niet zoozeer u de goederen des hemels willen doen verkrijgen, als u de goederen der aarde ontnemen. — Waarom vinden zoo weinigen den weg des levens, indien niet, omdat er zoo weinigen zijn, die de valsche profeten en de te gemakkelijke zielenherders mistrouwen, of wel tevreden zijn dezulken te volgen, die den weg des heils recht breed maken ? — Wie waarlijk God zoekt, geeft zich niet over aan een leidsman, zonder verzekerd te zijn, dat deze hem tot God geleiden kan. — Het reine en rechte hart is nauwziende en deze nauwziendheid, vereenigd met het gebed, verwerft ons de genade om de geesten behoorlijk te kunnen onderscheiden.

XVI. De werken zijn de spraak des harten. Als geheel het lichaam onzer daden slecht is. moet het hart wel zeer bedorven

Sluiten