Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden, — o God, wie kan daaraan zonder beving denken ? Maar die er zich mede tevreden stelt er alleen aan te denken en er voor te beven, zal er te schuldiger om zijn. Het eenige middel, om die uithouwing en dat eeuwige vuur te ontgaan, het is om zich van de zonden en de gelegenheid er toe te scheideu, en zich te reinigen door het vuur der boetvaardigheid.

XX. Ziedaar eene waarheid, die gedurig herhaald wordt, en te recht; want een gansche eeuwigheid hangt er aan. — Geen goede vruchten te dragen, dat is kwade vruchten voort te brengen ; bij den onzichtbaren boom des harten bestaat geene onvruchtbaarheid, die onschuldig zijn zou; het is genoeg geen vrucht te dragen, om uitgehouwen en in het vuur geworpen te worden. — Een der bronnen van de kwalen der Kerk is het verwaarloozen van dezen regel, door Jezus zeiven gegeven. — Men hecht vaak weinig waarde aan de beste vruchten en men veroordeelt de boomen, die liet meest beladen zijn ; en dat op welk gezag? Op het zeggen van hen, die geene vruchten in het geheel, of anders enkel slechte vruchten dragen. Als men dien regel des Heeren goed toepast, zal men spoedig weten, wie verdienen goede boomen genaamd te worden.

XXI. Men veroordeelt zichzelven, als men God zijn Heer noemt, en door zijn daden bewijst, dat men hem niet vreest. God let op de daden, niet op de woorden; op de vruchten, niet op de bladen. De gewaande en bedriegelijke godsdienstigheid, die alleen in woorden bestaat, wordt door Jezus verworpen. De eenige waarheid, die waarachtig, degelijk en onmisbaar is, is het betrachten en doen van hetgeen God van ons eischt. — Hoe zou de wereld haar behoud kunnen uitwerken, zij, die zich op niets beijvert dan haar «igen wil te doen, om zichzelven voldoening te geven, of den wil van anderen te volbrengen uit eigen belang ? Gods wil, die alleen heilig en heilzaam is, wordt daarbij voor niets geacht.

XXII. De schitterendste daden der goddeloozen zijn van allen

8

Sluiten