Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. Wat is het moeielijk om de wereld te verlaten! Altijd weerhoudt de een of andere wereldsche band hen, die God tot de afzondering in zijn weg roept. — Weg met allen eerbied voor raenschen, weg met alle inachtneming van de plichten van het burgerlijk leven, als het de zaak des behouds geldt! —Elke andere zorg kan des noods een ander in onze plaats op zich nemen, maar de nood om onze ziel te redden is eene zaak, die ons persoonlijk aangaat.-Men is geestelijk dood, als men niet naar den regel des geloofs en der liefde leeft, die het leven der ziel zijn. — Wie geroepen wordt om Jezus te volgen in den weg der volmaking, moet de wereld en het verkeer in de wereld vreezen.

XXII. Ziehier een treffend beeld! De kerk is in het midden van de wereld, als een scheepske in het midden van de zee. Maar in dat scheepske is Jezus met zijne discipelen: dat is een troost. — Wie altijd die waarheid voor oogen heeft, ziet al wat in de kerk geschiedt met gansch andere oogen, dan met die der wereld aan.

XXIII. Men moet er op voorbereid zijn om over de kerk stormen te zien losbarsten en haar schip geheel en al met golven overdekt te zien. Ergeren wij ons daar niet aan, maar wapenen wij ons er tegen met geduld en geloof. - Ook ieder mensch heeft zijn eigen stormen en onweders. — Wanneer nu ons geloof insluimert, dan is het de Heere Jezus, die in ons slaapt. Hij slaapt, namelijk in betrekking tot ons, wanneer hij ons eenigen tijd aan ons zeiven overlaat, en ons zijne onmisbaarheid doet gevoelen door over ons toe te laten of allerlei verzoeking, öf inwendige droefenissen, öf de uitwendige vervolging van vleeschelijk gezinde mensclien, öf geestelijke dorheid, bemoeielijking en onlust in den dienst van God.

XXIV. Het voorrecht, aan de verzoeking verbonden is, dat zij ons onze zwakheid doet kennen en ons verplicht onze toevlucht tot God te nemen en ons nauwer met den Heiland te vereenigen. Men komt bij hem door het geloof, men vereenigt zich met hem door de liefde, men wekt hem op door het gebed. Alle goed gaat in

Sluiten