Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermag, dan door de toelating Gods en als uitvoerder van de oordeelen zijner gerechtigheid, is het dus voor ons boven alles zaak, die aanbiddelijke gerechtigheid te vreezen en nog meer de zonde, zonder welke die gerechtigheid geen vat op ons zou hebben.

XXXI. God verhoort den duivel en sommigen onder de zondaars niet, dan in zooverre, dat hij daarbij tevens gehoor geeft aan de inspraak van zijne gerechtigheid. — Dit rampzalig lot der uitgeworpen duivelen is een zinnebeeld van de tot den einde toe zich verhardende onboetvaardigheid, waarvoor zij, in wie de onreinheid eene hebbelijkheid geworden is, nog meer dan andere zondaars bloot staan. — Jezus vergunt aan de duivelen tegenover de zwijnen, wat hij hun niet vergund heeft tegenover de bezetenen; zoo doet hij ons daardoor zien, op welke vreeselijke wijze zij hun woede aan ons koelen zouden, indien God er hun de vrijheid toe liet. — Hoeveel genadegaven en weldaden Gods, die wij niet achten, en die wij zelfs niet dan in het zeer algemeene en oppervlakkige kennen! — God geeft weinig acht op de waarde der tijdelijke goederen. Hij laat toe, dat wij ze verliezen, nu eens om er ons los van te maken uit barmhartigheid, dan weder om, krachtens zijne rechtvaardigheid, er ons voor te straffen, dat wij ze ons verworven of ze behouden hebben, hetzij door begeerlijkheid, hetzij door oneerlijke wegen.

XXXII. De goddelooze wil liever Jezus verliezen, dan de tijdelijke goederen en de dingen, die het voorwerp zijner begeerlijkheid zijn. — Hoe ondankbaar en verblind zijn zij, die den tijd en de genade van het bezoek des Ileeren niet weten te bekennen ! — Er zijn er maar al te velen, die de vrees voor eenig tijdelijk verlies, voor eenige ongenade van menschen, of voor eenig verwijt hunnerzijds verblindt, vreesachtig maakt en zich doet schamen over Jezus, over zijn Evangelie, over zijne waarheid en over zijne dienaars. Blijf met ons Heer! want gij zijt voor ons meer dan alle dingen, en gij alleen zijt ons genoeg!

Sluiten