Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheen het bevel van God ons voert. — Roeping, uitzending, een behoorlijke lastgeving, zalving met den Geest der heiligheid, — ziedaar vier verschillende gaven, die men van God door Jezus Christus ontvangen moet, om een waardig arbeider in den wyngaard te zijn. — Dezelfde voorschriften worden gegeven aan allen en gezamenlijk, om daardoor eenheid van beginselen, van gedrag en van tucht te bewerken. — Zij, die God eerst schijnt te veronachtzamen en te verwerpen, gelijk, bij voorbeeld, hier de heidenen, zijn menigmaal degenen, aan wie hij later zijne grootste 1,armhartigheid zal bewijzen. Hij kent zijn tijd en wacht het juiste oogenblik af, wanneer hij haar openlijk betoonen zal.

IV. Een goed zielenherder moet het meeste werk maken van de krankste "onder zijne schapen; en de ergste krankheid bestaat daar, waar men de meeste ondankbaarheid en het meeste misbruik van Gods genadegiften vindt. — God is getrouw aan zijne beloften, zelfs ten aanzien van de onwaardigsten ; maar niet zelden gebeurt het dat, door het bederf van hun hart en tegen zijn genadig voornemen in, zijne getrouwheid hun oordeel des te zwaarder worden doet. - Men laat zich dikwijls voorstaan op zekere voorrechten en begunstigingen, die ons veeleer eene oorzaak van vrees en van verootmoediging moesten zijn.

V. Wij zien hier de eerstelingen van der apostelen prediking. Predikt, om geloof te verwekken; het koninkrijk, om de hoop te verlevendigen; der hemelen, om liefde voor de hemelsche goederen en minachting voor de goederen der aarde in te boezemen; dat nabij is, opdat men zich zonder verwijl op zijne komst toebereide. - Ieder Christen moet zichzelven dat laatste woord dikwijls toeroepen en leven, alsof hij verwachtte dat rijk elk oogenblik te zien komen. — Wie vreest dat koninkrijk te zien verschijnen, in plaats van zijne komst te begeeren, bezit evenmin den geest van dat rijk, als hij er de rechte stemming voor bezit. Heer! stort liefde voor dat rijk in mij uit; want gij zijc de Eenige, die dat vermoogt!

Sluiten