Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI. Een ieder, die zijn belang boven zgn plicht stelt, waar het de zaak der waarheid en gerechtigheid geldt, hecht meer aan de vriendschap der menschen, dan aan de vriendschap Gods, en verloochent tot op zekere hoogte den Heere Jezus. — Welk een beschaamdheid des aangezichts wacht hen, die Jezus niet hebben beleden voor de menschen, en die nu zien moeten, dat Jezus op zijn beurt hen verloochent bij God ! — Als wij goed begrepen, dat door Jezus verloochend te worden niets minder zegt, dan hem niet tot Middelaar, tot Verlosser te hebben, en diensvolgens als een verworpene te worden behandeld, dan zouden het opzien tegen het oordeel der wereld en de vrees voor de menschen niets op ons vermogen. — Voor den rechterstoel van God te verschijnen zonder Jezus tot pleitbezorger te hebben, terwijl men hem daarentegen tot tegenparty, tot getuige tegen ons en tot beschuldiger heeft, hoe kan men er aan denken, zonder dat de schrik onze beenderen verdorren doet?

XXXII. En toch is het deze rust en deze vrede der aarde, die alle menschen zoeken. Indien het zonde is te denken, dat gerustheid onder het genot van de begeerlijkheid der wereld, dat gerustheid op den valschen vrede des gewetens bestaanbaar zijn met het Evangelie van Christus, hoeveel onverantwoordelijker zal het dan eens blijken, zulk een valsche gerustheid te leeren en aan te prijzen, en de zielen daarin te doen deelen en te doen blijven door de gevaarlijke grondbeginselen, die men haar onderwijst?

XXXIII. De waarheden des evangelies maken geen scheiding tusschen menschen, dan om ons met God te vereenigen, en bestrijden de valsche gerustheid van de wereldsche begeerlijkheid niet, dan om de ware rust der liefde te doen heerschen. — Het is wel hard, zich van de zoetheid des omgangs met zulke betrekkingen te moeten spenen; maar men zal voor dit verlies meer dan schadeloos gesteld worden door de ons begrip te boven gaande vereeniging met God en met Jezus, die men genieten zal, die ons in den hemel verwacht, en door den omgang met de engelen en heiligen, die ons door de stem der waarheid zelve is beloofd.

I

ml

Sluiten