Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Want deze is het, van welken geschreven staat: Ziet, Ik zend mijnen engel voor uw aangezicht, die uwen weg bereiden zal voor u heen.

XI. Voorwaar zeg ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Dooper; doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.

XII. En van de dagen van Johannes den Dooper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.

XIII. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.

Sluiten