Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. Toen begon hij de steden, in dewelke zijne krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.

XX. Wee u, Chorazin ! wee u Bethsaïda! want zoo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en asch bekeerd hebben.

XXI. Doch ik zeg u : het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.

XXII. En gij, Kapernaiim! die tot den hemel toe verhoogd zijt,

Sluiten