Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Jezus eii in den geest vau Jezus te lijden, dan alles in ue wereld in overvloed te hebben. — Dat men, als men begint God te dienen, ook begint nietr te lijden en meer onder tijdeljjken nood te zuchten, daarover behoeft men zich waarlijk niet te verwonderen: immers de rijkdommen van Jezus en van zyne leerlingen zijn bloot geestelijk.

II. De valselie vromen zijn somtijds overgodsdienstig tot wreedheid toe, en dan weer toegeeflijk tot goddeloosheid toe; de ware beminnaars der wet regelen naar den geest zelveu der wet hunne nauwgezetheid in de opvolging harer geboden. — God laat somtijds in de kerk dingen toe, die in staat z^jn sommige mensckeu te doen murmuretren, om daardoor gelegenheid te geven tot het bestrijden vau zekere uitersten of wanbegrippen, die onder het algemeen in zwang zijn. - De nijd is altijd gereed te benspen en te veroordeelen. - Hoogmoedige halfwijzen zijn altijd stoutmoedig en v aardig om ten nadeele van anderen uitspraak te doen over diugeu, waarvan zij geen begrip hebben.

III Het voorbeeld der bijbelheiligen, dat de Schrift vermeldt en niet veroordeelt, of dat niet blijkbaar in strijd is met Gods wet kan tot een regel van ons gedrag dienen. — Naar het voorbeeld van Jezus moet men met de Heilige Schrift hen bestrijden, die haar misbruiken tegen de liefde, en toch meenen haar beter dan anderen te verstaan. - Het is een uitwerksel van den nijd, dat men spoedig ziet, wat dienen kan om anderen te berispen en te veroordeelen, en niet op te merken wat hen rechtvaardigen kan.

IY. De heilige wetten houden op voor ons verplichtend te

zijn op vierderlei wijze.

In de e e r s t e pl aats door de natuurlijke wet der noodzakelijkheid — De lielde opent de oogen en den geest om de gelasterde onschuld te verdedigen. - De wet, waardoor sommige voorwerpen die tot den joodschen schadnwdienst behooren, voor heilig verklaard worden, moet zwichten voor de hooger wet der liefde, en

Sluiten