Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wil van Jezus ons bekend, weluu, hij is de meester; hem moet men gehoorzamen. — De verandering van den joodschen sabbat in den christelijken en geestelijken sabbat doet ons zien, dat Jezus met alleen een Heer van den sabbat, maar dat hij er ook het wezen en de vervulling vau is. — Wanneer toch, o Heer, zult gfl dien christelijken sabbat veranderen in den sabbat der eeuwigheid, in die onverstoorbare rust, die er overblijft voor het volk Gods?

VIII. De nyd is een onverzoenlijke vyand, aan welken het gevaarlijk is ingang in zijn hart te geven. Zijne boosaardigheid wordt zelfs nog verscherpt en gevoed door de liefde, die iemand zijn naaste bewijst. — De vrees voor een farizeeuwsch schandaal moet een evangeliedienaar niet beletten aan het werk vau God, naar zijne grondregelen en beginselen, te arbeiden. — Een waarlijk vroom mensch is altijd bereid het kwaad zijns broeders te ver schoonen; een huichelaar daarentegen zoekt zelfs in het goede, dat zijn naaste doet, eene reden om hem te veroordeelen. De laatste komt gemakkelijk heen over stellig kwaad, maar hij wordt, o! zoo fijnziftend, als het er op aankomt daden te beoordeelen, die toch uitgemaakt goed zijn.

IX. De liefde laat soms eene wetsovertreding toe, die alleen ten gevalle van tijdelijk belang geschiedt; de nijd kan zulk eene overtreding zelfs dan niet dulden, als de liefde haar ingeeft. Het eigenbelang is een zeer beslist casuist, die vrij wat bezwaren tegen eenige handeling in een oogenblik tijds opheft. Het is een raadsman, die altijd het eerst gevraagd en het meest gehoorzaamd wordt. Het is juist niet verboden dien raadsman te hooren, maar men moet alleen niet toelaten, dat hij de eerste en de eeniglijk beslissende stem hebbe.

X. Wie tegen de liefde handelt, schendt de wet, al komt hij er de letter van na; en wie de liefde betracht, onderhoudt de wet, zelfs dan als hij trouwens wettige redenen heeft om zich niet aan de letter te houden. — Er zijn maar al te veel Christenen, die

Sluiten