Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVII. Niets is meer in strijd met den Heiligen Geest en met zijne genade, dan de bekende waarheid te bestrijden en tegen de ware evangelieleer en christelijke grondbeginselen op te komen uit een beginsel van vijandschap jegens de personen, die ze voorstaan; dan aan een boozen geest toe te schrijven, wat van Gods Geest afkomstig is. Dat is de zonde der hoogmoedige wereldwijzen en der eigenbelangzoekende, jaloersche en verharde vromen, die dan ook van dit kwaad zich bijna nooit bekeeren. De vergeving der zonde aan dezulken is niet volstrekt onmogelijk, maar zeldzaam, omdat de bekeering van zulke menschen zeldzaam en zeer moeielijk is. Het volk bekeert zich soms bij hoopen tegelijk, maar er zijn maar enkele fnrizeën of schriftgeleerden, die hun hart voor de waarheid openen.

XXVIII. Jezus is gekomen om vernederd te worden, en heeft allerlei vernedering in zijn vleesch gedragen; maar in zijnen Geest vernederd te worden, dat kan hij niet gedoogen. — Alles wat de Zoon Gods aan beschimping en vervolging in zjjn leven en in zijn dood van de zijde der Joden geleden heeft, is vergeven geworden aan hen, die na de komst des Heiligen Geestes geloovig geworden zijn; maar geenerlei genade voor hen, die tot den einde toe geweigerd hebben het getuigenis des Heiligen Geestes in de prediking der apostelen, in de wonderen, de bijzondere geestesgaven en andere buitengewone werkingen des Heiligen Geestes in de gemeente te erkennen. — De onboetvaardigheid is de gewoonste straf van zulk soort van geestelijke zonden.

XXIX. De vrucht heeft den aard van den boom: zoo ook, gelijk de wil is, zoo zijn de werken. Niets goeds kan uit een boozen geest voortkomen ; evenmin kan een goede vrucht voortkomen uit een bedorven hart, indien het niet genezen en in beweging gebracht wordt door een goede gezindheid, die alleen het hart goed maakt. Zoo wij ons hart kennen willen, laat ons op onze werken zien. Het is deugdzaam, als ons leven deugdzaam is; het behoort der wereld toe, als ons leven is ingericht naar de denkwijze en de zeden der wereld.

Sluiten