Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeu boetvaardige, ziedaar zijn grootste wellust. Vreemde ontaarding van eeu geest, geschapen oiu inet God gemeenschap te hebben en in God te rusten, om nu geen rust te kunnen vinden dan in een bedorven hart. Wij volgen den duivel na door onze genegenheid te vestigen op een onkuisch schepsel, en geen rust te kunnen viuden dan in een hart, dat de woonstede van den duivel der onreinheid is. — Als een veelvermogend man er zyn geluk in vond ons te verderven, zouden wij dan daarbij gaan inslapen ? Waken wij dus, en wapenen wij ons niet geloot en gebed ; want het is geen meusch, dien wij te bestrijden hebben, maar al de machten der hel.

XL. Ongelukkig de ziel, die de duivel altijd als zijne woonstede beschouwt, omdat hare zondige gewoonten altijd in het diepste haars harten wonen, of alleen voor een tijd zijn opgeschort. — In welk een ellendigen staat verkeert toch eene ziel, wanneer aan de eene zijde de duivel haar belaagt en aanvalt met een ijver en eene inspanning, die nooit moede worden, en aan den anderen kant die ziel hem binnen roept en hem de deur opent door hare luiheid en lafhartigheid. Bezien wij onszei ven met oprechtheid en als voor God, of wij niet die ziel zijn. — De onachtzaamheid en ledigheid trekken den duivel aan. Het geheim om geen toegang aan den duivel te geven, het is om zijn tijd met goede werken te vervullen en zich met God bezig te houden.

XLI. Telkens stelt de satan nieuwe pogingen in het werk, en neemt nieuwe voorzorgen om den kans niet te missen van ons ten val brengen, en wij van onzen kant doen niets dergelijks om hem te ontvluchten. Dat komt, omdat hij er zijn geluk en vreugde in stelt om te verderven, en dat wij er onze zaak niet van maken onze eigene ziel te behouden. Hoezeer moeten wij voor eene wederinstorting vreezen! Zij maakt den zondaar nog boozer en onverdragelijker, dan vroeger bij zijne ondankbaarheid en trouweloosheid. — De kwade hebbelijkheden ontstaan en worden sterker door een gedurige wederinstortiug, en zulk een wederinstorting keert telkens weer en wordt ongeneeslijker door nieuwe kwade hebbelijk-

Sluiten