Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gebed, alsof zij niet wisten, dat die kennis der goddelijke verborgenheden toch eene gave Gods is. Laat ons de kennis dier verborgenheden met allen ijver najagen, maar doen wij het bij het licht des geloofs. — God, die meester is van zijne gaven, geeft het rechte inzicht in zijn woord en in zijne verborgenheden aan wien hij wil. Aanbidden wij die ontzaggelijke verkiezing, en verootmoedigen wij er ons onder, zonder er meer van te willen weten.

XI. Het gebruik der genade lokt nieuwe genadegaven uit; het geloof geeft ons het rechte inzicht in de goddelijke waarheden. Maar vanwaar komt dit rechte gebruik der genade, zoo niet van de genade zelve ? — Hoe minder geloof, eerbied en smaak men voor de goddelijke waarheden heeft, des te meer verdient men er geheel van verstoken te blijven. — Een eerste genadegave Gods bereidt ons er op voor om een tweede te ontvangen: hij, die ze ten voordeele zijns meesters bij wijze van een heiligen woeker besteedt, verrijkt tegelijk zichzelven.

XII. De geestelijke blindheid is eene straf der zonde en eene bron van vele andere zonden. — De donkerheden der Heilige Schrift, die strekkeu om het geloof der ware christenen te oefenen, hun verlangen aan te vuren en hen hunne gebeden te doen verdubbelen, strekken tegelijk om het ongeloof, den afkeer en de traagheid van anderen ten opzichte van die waarheden te straffen. Om van het woord Gods nut te hebben, moet men zorgen, voordat men de evangelische waarheden gaat lezen of hooren, God om oogen te vragen, die zien, en om ooren, die hooren; dat wil zeggen om een hart, dat de waarheid begrijpt en liefheeft.

XIII. Doen wij ons voordeel met de les, die de verblinding en verharding van deze ongelukkigen ons geeft, uit vreeze dat die profetie ook aan ons vervuld worde. Er is op dit punt geenerlei verschil tusschen den jood en den christen dan hierin, dat de laatste schuldiger en strafbaarder is dan de eerste. — God maakt ons zijne oordeelen bekend om ze ons te doen ontvluchten; maar die kennis

Sluiten