Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werking van het zuurdeeg. Dit zijn van die geheimen, o God! die uwe wisheid heeft uitgevonden, om den mensch geheel geestelijk te tnaken, hem op te heffen tot de liefde voor de hemelsche goederen, en hem u gelijk te doen zijn. Hoe is het mogelijk, Heere Jezus, dat een hart, dat zoo dikwijls door de hemelsche spijze fin drank uws lichaams en bloeds in het Avondmaal gevoed wordt, nog altijd zijn logge zwaarte en zijne overhelling naar de aarde behoudt? O, geef toch, dat uw Geest mijnen geest ophetfe, en dien onafscheidelijk met u vereenige en verbinde!

XXXII. Leeren wij uit die gelijkenissen, in de wereld der natuur de wereld des christelijken levens terug te vinden, die er zich in afbeeldt. Jezus verbindt aldus de onzichtbare geloofswaarheden met die zichtbare schilderijen der gelijkenissen, om ons daardoor op te wekken ten einde op onze beurt van allerlei zichtbare voorwerpen op te klimmen tot de onzichtbare wonderen, die God en zijne kerk ons onophoudelijk te zien geven.

XXXIII. De verborgenheden, van eeuwigheid in Gods hart besloten, en sedert den aanvang der wereld in de figuren en profetiën der Heilige Schrift, zijn eindelijk ontdekt en vervuld in Jezus en door Jezus. — Gelukkig de Christenen, daar zij geboren zijn in den tijd der openbaring van die verborgenheid, als zij van die genade het rechte gebruik maken door het geloof. — Laat vrij de gierigaards graven tot in het hart der aarde, om daar vergankelijke schatten te vinden; de natuurvorschers den schoot der natuur doorwroeten, om hare geheimen te ontdekken, de schatten, de wetenschap, waarnaar een christen streeft, zijn Jezus zelf en zijne verborgenheden, die ons geopenbaard worden door Gods woord. Gij opent uw aanbiddelijken mond, o eeuwige menschgeworden Wijsheid, om ons daarin te onderrichten; maar het is vruchteloos of gij het doet, als gij niet tegelijk mijn hart opent, om het werkelijk dat onderricht te doen aannemen. Dit is het dan ook, wat ik, door de bede mijns geloofs en bij het gevoel van mijne armoede, ootmoedig van u vraag!

Sluiten