Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een toonbeeld voor de Evangelieverkondigers, de getrouwheid en den moed van een echt evangelisch prediker. Wat heeft die groote heilige weinig navolgers! Waardeeren wij ook zijn eenvoudigheid, zijn zachtmoedigheid, zijn zedigheid bij het bestraffen der grooten. — De grootste dienst, dien men hun doen kan, is hen duidelijk, en niet door ingewikkelde en duistere redeneeringen, te doen weten, wat de wet Gods van hen eischt en wat zij hun verbiedt.

IV. Wanneer de vrees alleen de hand weêrhoudt zonder het hart te veranderen, dau is de zonde reeds begaan in den wil, en zal zij zich welhaast ook naar buiten vertoonen. — Het volk is een beter rechter over de heiligheid, dan de grooten. Rampzalige vorst, die er voor vreest zijn volk te beleedigen, en niet vreest zijn God te beleedigen! — Als het alleen een bloot menschelijke beweeggrond is, die de zonde in ons tegenhoudt, verdedigt men zich niet lang.

V. De vermaken der wereld, de feesten en de danspartijen zijn maar al te vaak aanleidingen tot zondigen. — Kan men er nog aan twijfelen met zulk een vreeselijk voorbeeld voor oogen, dat eene danspartij een strik voor de zielen is, een steen des aanstoots voor de reinheid en de schaamte des harten en een verderfelijke uitvinding om allerlei driften op te wekken? — Ongelukkige moeder, die haar dochter blootstelt aan de schipbreuk, die zijzelve geleden heeft, en die van haar tegelijk het werktuig van hare drift en hare wraak en de moordenares van een heilige maakt! — Geve God, dat vele christelijke moeders haar voordeel doen met dit voorbeeld en het voor oogen houden, als zij, zonder er eenigszins toe verplicht te zijn, hare dochters op de feesten der groote wereld willen laten verschijnen. — Wat nu andere moeders betreft, die reeds zoo verre gegaan zijn van hare dochters te dwingen naar danspartijen te gaan, en daar alles ten toon te brengen, wat maar bij mogelijkheid de oogen naar haar heentrekken kan, haar kan ik den naam van christelijke moeders niet meer geven.

Sluiten