Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Het is een blijk van apostolische liefde en echt apostolische gehoorzaamheid, als men in een grooten nood al zijn goed geeft om de armen te voeden, terwijl men voor zichzelven niets overhoudt dan het vertrouwen op de schatten der voorzienigheid. Jezus stelt zijne discipelen op de proef, en hij leert hier de leeraars al hun vertrouwen op de voorzienigheid Gods te stellen, ten einde haar te beter aan anderen te kunnen prediken. — Gaan wij met onze armoede tot Jezus, zij zal in zijne handen een overvloedige rijkdom worden.

XVII. Wat hier geschiedt is een beeld van de zegening der heilige teekenen bij de bediening des Avondniaals. — De nederigheid, die een eerste vereischte is, als men toenaderen wil, wordt aangeduid door de nederige houding, die dit volk aanneemt, als het de gaven zal gaan ontvangen. — Het is billijk, God eerst te danken voor de ontvangen gaven, eer men om nieuwe vraagt. — Het opheflen der oogen naar boven is een teeken zoowel van dankzegging, waarbij men erkent alles van God ontvangen te hebben, als van vertrouwen, dat men alles van hem verwacht. — De zegening des broods door Jezus is veelvermogend en doet een machtige werking. — Men verzoekt God, als men er op rekent alles wat men tot de zaligheid behoeft onmiddellijk van Jezus te ontvangen, vermits God ons in den regel ook een deel zijner zegeningen door middel zijner dienaren schenkt. — Wat al genadegaven gaan door hunne handen! Het strekt te hunner eigene heiliging, zoowel als ter heiligmaking voor anderen, als zij met dit voorrecht hun voordeel weten te doen.

XVIII. Weinig of veel is in Jezus hand hetzelfde. — Hoemeer men den armen geeft, des te meer verrijkt men zich op de een of de andere wijze. l)e verzadiging des volks door de vermenigvuldiging der brooden is een beeld van het genot des Avondmaals, als zijnde eene bron van alle genadegaven en van alle geestelijke goederen voor de zielen, die er waarlijk door gevoed en verzadigd worden. Intusschen is het een andere zaak, of men de heilige teekenen eenvoudig geniet, dan of men er ook in waarheid door

Sluiten