Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

olie der genade, zooals de priesters, profeten en koningen dit zijn. Ik aanbid en belijd u, Heare Jezus, als waarachtig God en meusch, van alle eeuwigheid uit den Vader gegenereerd zonder moeder, geboren in den tijd uit den schoot der maagd zonder vader, en in de eenigheid van uwen goddelijken persoon de eigenschappen der twee naturen behoudende. — Jezus is de Zoon van den levenden God, de christenen, die door het kruis kinderen Gods worden, danken dit kindschap aan een godmensch, die voor hen sterft.

XIV. Het is voor ons van belang, door de mededeeling van Jezus zeiven te weten, dat Petrus' belijdenis van het goddelijk Zoonschap des Heilands geen onzekere gissing was van dien apostel, maar eene openbaring van den hemelschen Vader. — De zaligmakende kennis van Jezus kan niet dan van God komen. Men moet niet ophouden er om te vragen, hoe geestelijk verlicht men ook zijn moge. — Het zijn noch de voordeelen der geboorte, noch natuurlijke talenten, noch rijkdommen, noch macht, noch eereposten, die het geluk des inenschen uitmaken, maar de schat des geloofs, de goederen der genade en de liefde, waardoor de Vader ons uitverkiest van eeuwigheid om ons te rechtvaardigen, te heiligen eu te verheerlijken in zijnen eenigen Zoon door middel van het geloof. — Gelukkig hij, die zijn leven doorbrengt ni t in het zoeken naar kundigheden, die vleesch en bloed kunnen geven, maar in geestesoefeningen, waarvan de Heere Jezus het voorwerp is en in de liefde, die ons met hem verbindt.

XV. De naam van Petrus, aan den apostel gegeven, wijst hem aan als de petra, als den rotssteen, op wien de gemeente gebouwd worden zal. — Petrus is waarlijk later de grondlegger der christenkerk onder Jezus geworden. — De gemeente des Heeren is onwankelbaar en eeuwig, omdat het geloof, waarop zij gebouwd is, haar een hechten en onwankelbaren grondslag geeft.

XVI. Daar het alleen de zonden zijn, die voor den mensch het koninkrijk der hemelen sluiten, is 't het werk van de vergeving

Sluiten