Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijden en geheel ous leven de inboezemingen onzer bedorven natuur tegengaan.

Wij moeten, in de derde plaats, de roeping aanvaarden, die vau Gods wege tot ons komt, met het vaste besluit om er al de plichten van te vervullen en ons al de moeiten te getroosten, die er mede verbonden zijn, zoowel als de tegenspraak en tegenwerking der menschen.

Wij moeten, ten vierde, dit alles doen in den geest van Jezus en er hem bij navolgen.

Vele menschen zoeken er hunne eer in, Jezus te willen navolgen; maar weinigen doen wat hij daartoe van hen eischt. — Men is zichzelven tot last, wanneer men vol van zichzelven en ledig van (■od is; maar men is in staat met groote stappen naar den hemel te wandelen, wanneer meu vol van God en mei het kruis van Jezus beladen is, Dit is een schijnstrijdigheid, die de menschelijke geest niet verstaat, naar uw Geest, o Jezus, leert dit uwe ware discipelen begrijpen, liefhebben en in praktijk brengen.

XXII. Ten vijfde, een beginsel vau het christelijke leven is zich los te maken van de liefde tot het tegenwoordige leven en vau al zijne aangenaamheden.

leu zesde, het is plicht, altijd de eeuwigheid voor oogen te hebben en van zijn zielenheil zijne hoofdaangelegenheid te maken. Het is de eeuige wettige eerzucht er naar te streven om groot, rijk en gelukkig te zijn in de eeuw, die nooit zal eindigen. — De bron van zoo veler zielen verderf' ligt daarin, dat uien alleen aan dit leven denkt, en dat inen zich alleen bezig houdt met de zorg om daarvan zooveel mogelijk wat eer, gemak en overvloed te genieten. Hij nu die dit alles vergeet en om uwentwil het leven veracht, o mijn Verlosser, hij is het, die zijne ziele behoudt.

XXIII. Ten zevende, het is zaak vaak te bedenken, dat alle dingen onnut worden voor hem, die zijn ziel verloren laat gaan.

Ten achtste, het betaamt ons in gedachte te houden, dat dit

Sluiten