Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olijfberg. Niets bereidt ons beter voor om zijn kruis te dragen en ons niet te ergeren aan de vernedering van de getrouwste dienaars van God, dan het gezicht van en de hoop op de gelukzalige eeuwigheid. — Die verborgenheden worden niet volmaaktelijk gekend, dan door weinige personen, dewijl zij een zeer levendig en een recht christelijk geloof vereischen. Om ze aldus te kennen en daarbij te leven door liet geloof, dat meu daaromtrent oefent, moet men zich uit de wereld begeven, althans naar den geest en door de gezindheid des harten, zich van de aarde verheffen door het gebed, Jezus volgen op den berg, dat wil zeggen in den weg der hoogste volmakiug. — God verheft wie hij wil tot de hoogste genadegaven. Zelfs tusschen zijue apostelen maakt hij nog onderscheid om te tooneu, dat hij meester is van zijne gaven en dat men niet jaloersch moet zijn van de voorrechten zijner ambtgenooten.

II. Op zulk een wijze bereidt Jezus de zijnen voor tot het lijden, en ontvlamt in hen het verlangen naar de eeuwige goederen door de vertroostingen en den voorsmaak van het eeuwige zalige leven. — Hij neemt allerlei gestalten aan en komt in allerlei toestanden, en dat alles ten bate zijner gemeente, om aldus zijne dienaars te leeren hun gedrag en hunne eenvoudige wijze van zijn ganschelijk te regelen en te schikken naar de behoeften der geloovigen en naar de stichting des naasten. — Jezus roept den dienst der zinnen in ten bate des geloofs, ofschoon zij daarmee schijnen te strijden: dit voorbeeld moet men navolgen in de onderrichting, die men verplicht is aan anderen te geven. — De staat der heerlijkheid, waarin Jezus aan zijn drie apostelen verschijnt, bevestigt de belijdenis van zijn Godheid, die Petrus onlangs heeft afgelegd, sterkt hen zeiven tegen de smart, welke de voorspelling van het lijden van Jezus hen veroorzaakt heeft, en vuurt alle christenen aan tot het betrachten van den plicht der zelfverloochening en tot het dragen van het kruis.

III. De wet en de profeten geven aan Jezus getuigenis en spre-

Sluiten