Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zus alleen door tot het hart te spreken. Hij alleeu is de leeraar en meester vau ons hart. Hij alleen dwingt het hart hem te hooren, dat is te zeggen, hem te gehoorzamen, lief' te hebben, te volgen en zijn navolgers te zijn. — Spreek, Heer, tot mijn hart, maar spreek het toe als meester, als eengeboren Zoon Gods, als de persoonlijke Wijsheid en de eeuwig vloeiende Bron van alle liefde!

VI. De groote waarheden verwekken op het eerste oogenblik in de ziele vrees en schrik. Maar Jezus verdrijft die, door ons met de hand zijner genade aan te roeren, terwijl hij ons die groote waarheden leert liefhebben en beoefenen, en daarbij maakt dat wij niet anders dan Hem alleen voor oogen hebben. — De aarde is niet de ware plaats voor de groote openbaringen Gods; de mensch, die in het vleesch woont, is niet vatbaar om de wonderen der eeuwigheid te zien of te hooren. Vergenoegen wij ons ze te zien bij het schemerlicht des geloofs en in het Woord Gods, bedekt met de wolk onzes vleesches.

VII. Aldus werpt God dikwijls in onze zielen een zaad, dat eerst laat uitkomt en waarvan de vrucht nog verre te zoeken is. — Wij moeten niet ophouden het hart der zondaars te bezaaien; ofschoon het ons een dood hart en aan de aarde in den winter gelijk schijnt, de lente der genade en de tijd der wederopstanding kan ook voor zulk een hart komen. - Er is een tijd om zich te verbergen en een tijd om openlijk op te treden, een tijd om de groote waarheden te verzwijgen en een tijd om ze openbaar te maken. Een wijs zielenherder weet zich te regelen naar de vatbaarheid der zwakken.

VIII. De geest des menschen vindt altijd tegenstrijdigheden in de geloofsverborgenheden; een leergierig discipel vraagt nederig 0111 het onderricht, dat hij behoeft. — De leeraars, die de ware ke°nnis der Heilige Schrift missen, zoowel als den Geest Gods om ze te perstaan, deugen tot niets dan 0111 diegenen in de war en op den dwaalweg te brengen, die zij behoorden te onderwijzen en voor te

Sluiten