Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereiden op de komst des Heilands. Het is even gevaarlijk de zondaars in slaap te wiegen door ben te doen gelooven, dat de tijd des doods, die voor ieder onzer de tijd van Jezns tweede komst is, nog verre verwijderd is, als het in der tijd gevaarlijk was te gelooven, dat de tijd van Jezus' etrste komst nog niet daar was, zoo als de schriftgeleerden deden, die de tweederlei komst van Jezus met elkander verwarden.

IX. Het is uit barmhartigheid, dat Jezus voorloopers hebben wil. —Qod wil de zondaars niet overvallen, maar hen wakker maken. Al de predikers der bekeering zijn voorloopers van Jezus Christus. Het is door middel dier bekeering, dat zij evenals Johannes en Elia arbeiden om alle dingen te herstellen door de zondaars te doen wederkeeren in den van God geordenden weg en tot de vrocmheid hunner vaders in het geloof.

X. Er is geen eeuw, geen leeftijd, waarin niet de een of andere Elia opstaat, de een of andere navolger van zijn ijver om te prediken tegen de overtreding der wet Gods en tegen de ontheiliging van zijn dienst, om den zondaren bekeering te prediken, om de waarheid aan de grooten der aarde te verkondigen. Wee hun, die hem niet kennen, die het oor voor hem sluiten of hem doen lijden! Het is het deel van Jezus en van zgn dienaars, om met ijver de waarheid te prediken en de geloofsverborgenheden en waarheden te ontwikkelen, waarvan de profeten alleen figuurlijk en als in raadselen hebben gesproken. — Het is goed, eiken prediker te beschouwen als onzen Elia, dat wil zeggen, als den laatsten bode, dien God ons zendt, om ons de komst van Jezus aan te kondigen en ons op te wekken om voor hem door boete en bekeering den weg te bereiden.

XI. De woede en de macht des satans tegen dien mensch als gevolg der zonde wordt ons afgebeeld door de behandeling die deze maanzieke ondergaat. — De duivel weet zijn voordeel te doen met ons temperament, met onze driften, met onzen natuurlijken aanleg

Sluiten